Privacy Policy

WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel; Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres; 


Uw persoonsgegevens worden door WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres. 


Uw persoonsgegevens worden door WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
- Het inwinnen van benodigde gegevens voor het maken van het taxatierapport.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 

WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
WESPRO PLAAGDIERPREVENTIE
Veldstraat 33
5386 AW Geffen
Nederland

Tel.: (073) 532 0744

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Droogijsreinigen/-stralen

Gepost in Ongecategoriseerd

• Roet/rookschade, gevels, kauwgom en graffiti
• Oude of verkleurde houten elementen
• Electrische onderdelen en schakelkasten
• Motoren, interieurdelen, tectyl en belettering
• Matrijzen en mallen in de kunststofindustrie
• Machines in de grafische industrie
• Machines in de voedingsmiddelenindustrie

 Droogijsreinigen - vóór

 Droogijsreinigen - ná

KAD Keurmerk

Gepost in Ongecategoriseerd

Wespro Plaagdierpreventie te Geffen beschikt over het KAD*- Keurmerk: Hét certificaat dat u de garantie geeft dat wij professioneel en verantwoord werken aan uw plaagdiermanagement.

KAD KeurmerkHet bezit van het KAD certificaat, uitgegeven door het Kenniscentrum Dierplagen, waarborgt:

 • Waarborging van deskundigheid door een vastgesteld IPM beleid;
 • Waarborging van kwaliteit door het vereiste van een deugdelijk plaagdierbeheerssysteem
  en de uitvoering ervan door professionele en gediplomeerde personen;
 • Waarborging van kwaliteit door eisen aan op de opslag, transport en toepassing van biociden;
 • Waarborging van kwaliteit en controleerbaarheid door het vereiste van logboek per locatie
  met een administratie waarin alle relevante gegevens worden vastgelegd en gecommuniceerd.

Het doel van het KAD-Keurmerk is de verhoging van de kwaliteit in de plaagdierbranche. U heeft daardoor de garantie dat Wespro plaagdierpreventie optimaal werkt. Uw voordelen hiervan: Door aandacht voor preventie voorkomt u hinder, overlast en schade, nu en in de toekomst: een duurzame invulling van uw plaagdierbeheersing door toepassing van preventieve maatregelen hoeven minder biociden gebruikt te worden, dus: minder milieubelasting en lagere kosten preventie voorkomt de toename van het aantal dieren, en voorkomt dus het onnodig doden van plaagdieren.

*KAD: Kenniscentrum Dierplagen Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming. Het stelt kennis over beleid, biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding van ongewenste organismen ter beschikking aan overheden en branches. Het KAD ondersteunt opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en kwaliteit van bestrijdingsplannen. Het KAD geeft voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen op.

Cookies